Integritetspolicy

Vi på Arctic Endurance AB är glada att du är intresserad av vår integritetspolicy. I den här policyn får du veta vad personuppgifter är, vem och i vilken omfattning personuppgifter samlas in och i vilket syfte insamlingen sker. Detta för att din integritet är viktig för oss på Arctic Endurance AB och att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Arctic Endurance AB (559366-9434), Huvudstalundsvägen 10, 171 63 Solna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor om vår integritetspolicy kan du nå oss via e-post hello@corecooling.se.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Det kan också vara bilder och ljudinspelningar som behandlas i en dator, även om inga namn nämns. Vidare räknas även krypterade uppgifter och olika typer av elektroniska identiteter, t.ex. IP-nummer, som personuppgifter om de kan hänföras till fysiska personer.

Varför samlar vi in personuppgifter?

I de kommande avsnitten får du veta varför och vilka personuppgifter vi behandlar beroende på vad du gör på vår webbplats. För att göra det lättare för dig som läser vår integritetspolicy har vi valt att dela upp avsnitten i olika delar av vår webbplats och hur dessa behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in när du beställer/köper?

När du beställer/köper varor från oss måste vi behandla personuppgifter. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att vi ska kunna leverera den beställda/köpta varan/varorna till dig, inklusive meddelande om leverans eller kontakt angående leverans. För att kunna leverera en beställd/köpt vara/varor behöver vi behandla namn, betalningsinformation (t.ex. transaktionsreferens, transaktionstid), beställningsinformation (t.ex. vilken vara som beställdes eller om varan ska levereras till en viss adress), kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer.

Ovanstående personuppgifter behandlas också för att vi ska kunna hantera returer av beställda/köpta varor på bästa möjliga sätt. De behövs också för att vi ska kunna hantera klagomål och garantiärenden.

Rättslig grund: Grund: Uppfyllande av köpeavtalet.

Vilka personuppgifter samlar vi in via kontaktformulär?

Som besökare på vår webbplats kan du kontakta oss på flera olika sätt. Via kontaktformuläret kan du kontakta oss om de allra flesta frågor, t.ex. beställningar, klagomål eller andra frågor med ett tillhörande meddelande i fri text. Personuppgifter som samlas in via kontaktformulär är namn, e-postadress och eventuellt personnummer/organisationsnummer som är frivilligt.

Syftet med de personuppgifter som anges är att de ska kunna behandlas för att tillhandahålla den begärda informationen eller den begäran som görs via kontaktformuläret. I vissa fall när du kontaktar oss via kontaktformuläret behövs färre personuppgifter och i andra fall fler. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall.

Rättslig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna svara på din förfrågan till oss.

Klarnas dataskyddspolicy

Vi samarbetar med Klarna för de flesta betalningar. Klarna skyddar din personliga integritet, vilket innebär att de alltid samlar in och hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med din integritet i åtanke. På www.klarna.se kan du läsa mer om Klarnas dataskyddspolicy.

Zettle by PayPal dataskyddspolicy

Vi samarbetar med Zettle för vissa betalningar. Zettle skyddar din personliga integritet, vilket innebär att de alltid samlar in och hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med din integritet i åtanke. På www.zettle.com kan du läsa mer om Zettles dataskyddspolicy.

Uppgifter som samlas in automatiskt av oss när du besöker vår webbplats.

Lagring av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och innebär att lagringen av personuppgifter inte sker under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. I praktiken innebär detta att personuppgifter gallras och tas bort när de inte längre är relevanta eller nödvändiga för analyser, direktmarknadsföring eller det syfte och ändamål för vilket de samlades in. Vi iakttar alltid en hög säkerhets- och sekretessnivå när vi behandlar personuppgifter.

Delning och överföring av personuppgifter

Vi kan komma att överföra personuppgifter för nödvändig behandling till andra företag som Arctic Endurance AB samarbetar med, till exempel när det gäller betalningslösningar, marknadsföring, transport eller via kontaktformulär. När dina personuppgifter delas med våra samarbetspartners måste uppgifterna behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med det upprättade avtalet om behandling av personuppgifter.

Enligt lag kan vi vara tvungna att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter, t.ex. polisen eller skattemyndigheten, och vi kommer då att uppfylla dessa krav.

Du har rätt att få tillgång till

Du har rätt att få information om vilken information Arctic Endurance AB har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan också begära att vi rättar felaktig information eller raderar information om dig. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att radera de personuppgifter som är kopplade till dig från våra system.

Vi förbehåller oss dock rätten att inte tillmötesgå en begäran om radering i fall där rättsliga skyldigheter hindrar oss från att göra det. Detta kan vara skyldigheter att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi är föremål för eller att fastställa, göra eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga. Du har också rätt att inom det angivna syftet komplettera personuppgifter om de är ofullständiga.

Du har rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter (t.ex. behandling som grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intressen). Om du invänder mot behandlingen får den personuppgiftsansvarige fortsätta att behandla uppgifterna endast om det kan visas att det finns avgörande berättigade skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, försvara eller utöva rättsliga anspråk . Du har alltid rätt att invända mot att personuppgifter används för direktmarknadsföring och kan göra det när som helst.

Du har rätt till begränsning

Du har rätt att begränsa de personuppgifter som lagras hos oss i enlighet med de lagstadgade villkoren. Detta innebär att vi inte ska samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet och att du kan se till att det uppfylls.

Du har rätt till dataportabilitet

Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter som rör dig och som vi har fått tillgång till överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktperson för begäran om registerutdrag/ändring/utplåning av uppgifter och andra frågor om hantering av personuppgifter.

Om du har frågor eller vill ha mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Arctic Endurance AB
Huvudstalundsvägen 10
171 63 Solna
Org nr: 59366-9434

E-post: hello@corecooling.se

Vi förbehåller oss alltid rätten att ändra och uppdatera vår sekretesspolicy för att korrigera eventuella fel eller för att uppfylla nya tekniska och rättsliga krav. Du kan alltid hitta den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats.

Uppdaterad: 2022-11-20

Integritetspolicy

Vi på Arctic Endurance AB är glada att just du är intresserad av vår integritetspolicy. I den här policyn kommer du att ta del av vad en personuppgift är, vilka och i vilken omfattning personuppgifter samlas in samt i vilket syfte insamlingen sker. Detta på grund av att din integritet är viktig för oss på Arctic Endurance AB och att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Arctic Endurance AB (559366-9434), Huvudstalundsvägen 10, 171 63 Solna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor gällande vår integritetspolicy kan du nå oss via mail support@corecooling.se.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Det kan även vara bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator, även om inga namn nämns. Vidare räknas krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer också som personuppgifter om de kan hänföras till fysiska personer.

Varför samlar vi i personuppgifter?

I kommande avsnitt kommer du att kunna ta del av varför och vilka personuppgifter vi behandlar beroende på vad du gör på vår hemsida. För att underlätta för dig som läser vår integritetspolicy har vi valt att dela in avsnitten i olika delar av vår hemsida och hur dessa behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in vid beställningar/köp?

När du beställer/köper varor av oss behöver vi behandla personuppgifter. Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att vi ska kunna leverera beställd/köpt vara/varor till dig, inklusive avisering om leverans eller kontakt gällande leverans. För att kunna leverera en beställd/köpt vara/varor behöver vi behandla namn, betalinformation (till exempel transaktionsreferens, transaktionstidspunkt), orderinformation (till exempel vilken vara som beställts eller om varan ska levereras till en specifik adress), kontaktuppgifter så som adress, mailadress och telefonnummer.

Ovan nämnda personuppgifter behandlas också för att vi på bästa sätt ska kunna hantera returer av beställd/köpt vara/varor. De behövs även för att vi ska kunna hantera reklamation- och garantiärenden.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

Vilka personuppgifter samlar vi in via kontaktformulär?

Som besökare på vår hemsida finns det flera sätt att kontakta oss. Via kontaktformulär kan du kontakta oss gällande de allra flesta ärendena så som order, reklamation eller övrigt med tillhörande meddelande i fritext. Personuppgifter som samlas in via kontaktformulär är namn, mailadress och eventuellt personnummer/organisationsnummer som är frivilligt att ange.
De personuppgifter som anges har syftet att kunna bearbetas för att tillhandahålla den efterfrågande informationen eller förfrågningen som gjorts via kontaktformuläret. I vissa ärenden där du kontaktar oss via kontaktformulär behövs mindre personuppgifter och i andra ärenden behövs fler. Vi samlar inte i fler personuppgifter än nödvändigt i varje ärende.

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna besvara din förfrågan till oss.

Klarnas dataskyddspolicy

Vi samarbetar med Klarna för vissa betalningar. Klarna värnar om din personliga integritet, vilket innebär att de alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Här kan du läsa mer om Klarnas dataskyddspolicy.

Zettle by PayPals dataskyddspolicy

Vi samarbetar med Zettle för vissa betalningar. Zettle värnar om din personliga integritet, vilket innebär att de alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Här kan du läsa mer om Zettles dataskyddspolicy.

Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida

Lagring av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter inte sker under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen. Rent praktiskt innebär det att personuppgifter gallras och tas bort när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser, direktmarknadsföring eller det syfte och ändamål de samlats in för. Vi iakttar alltid hög säkerhet och sekretess vid behandling av personuppgifter.

Delning och överföring av personuppgifter

Vi kan komma att överföra personuppgifter för nödvändig behandling till andra företag som Arctic Endurance AB samarbetar med till exempel när det gäller betallösningar, marknadsföring, transporter eller via kontaktformulär. När dina personuppgifter delas med våra samarbetspartners ska uppgifterna behandlas efter våra instruktioner och enligt det upprättade personuppgiftbiträdesavtalet.

Vi kan enligt lag bli tvingade att lämna personuppgifter till statliga myndigheter så som Polisen eller Skatteverket och vi kommer då att uppfylla dessa krav.

Du har rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Arctic Endurance AB har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att radera de personuppgifter som är associerade med dig från vårt system.

Vi förbehåller oss rätten att inte tillmötesgå eventuell begäran om radering i de fall legala skyldigheter hindrar oss från detta. Det kan vara skyldigheter för att uppfylla rättsliga förpliktelser som vi omfattas av eller för att fastställa, göra eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter om dessa är felaktiga. Du har även rätt inom det angivna ändamålet att komplettera personuppgifter om dessa är ofullständiga.

Du har rätt till invändningar

Du har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av dina personuppgifter (t.ex. den behandling som baseras på den personuppgiftsansvariga berättigade intressen). Vid invändning mot behandling får personuppgiftsansvariga endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att påvisa att det finns avgörande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandling sker för att fastställa, försvara eller utöva rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att personuppgifter används för direkt marknadsföring och kan göras när som helst.

Du har rätt till begränsning

Du har rätt till att begränsa de personuppgifter som finns lagrade hos oss i enlighet med de lagstiftade villkoren. Det innebär att vi inte ska samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet och att du kan säkerställa att det uppfylls.

Du har rätt till dataportabilitet

Om du via ett samtycke godkänt att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter som rör dig och lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering

Om du har frågor eller önskar att få ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

Arctic Endurance AB
Huvudstalundsvägen 10
171 63 Solna
Org nr: 59366-9434

E-post: hello@corecooling.se

Vi förbehåller oss alltid rätten att kunna ändra och uppdatera vår integritetspolicy för att kunna åtgärda eventuella fel eller för att kunna uppfylla nya tekniska- och legala krav. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy hittar du alltid på vår hemsida.

Uppdaterad: 2022-11-20